اشر به عنوان یک ماشین عمل خرد کردن یا اسیاب کردن ذرت